VdDL

LIETUVOS VOKIEČIŲ KALBOS MOKYTOJŲ IR DĖSTYTOJŲ DRAUGIJOS ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų ir dėstytojų draugija (toliau vadinama draugija) yra ribotos atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Draugijos sutrumpintas pavadinimas – LVKMDD

2. Draugijos teisinė forma – asociacija.

3. Draugijos buveinė keičiama Draugijos valdybos sprendimu.

4. Draugija įsteigta neribotam veiklos laikotarpiui. Draugijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

5. Draugija savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu (Žin.,2004, Nr.25-745), kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, šiais įstatais, kitais teisės aktais.

6. Draugija turi antspaudą su savo pavadinimu, atributiką, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotame banke.

7. Draugija yra paramos gavėja.

II. DRAUGIJOS VEIKLOS TIKSLAI ,VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

8. Draugijos veiklos tikslai:

8.1. sudaryti sąlygas vokiečių kalbos (uţsienio kalbos) mokytojams ir dėstytojams keistis nuomonėmis, metodine literatūra ir pedagogine patirtimi, tobulinti profesines ţinias, bendradarbiauti;

8.2. koordinuoti draugijos narių veiklą;

8.3. atstovauti draugijos narių interesams, susijusiems su vokiečių kalbos (uţsienio kalbos) mokymu(si) Lietuvos Respublikoje.

9. Draugijos veiklos sritys:

9.1. bendradarbiauti su Švietimo ir mokslo ministerija ir jai pavaldţiomis institucijomis (Ugdymo plėtotės centru, Nacionaliniu egzaminų centru), teikiant siūlymus dėl vokiečių (uţsienio kalbos) kalbos dalyko ugdymo turinio (Bendrųjų programų, mokinių pasiekimų vertinimo, mokymo

priemonių rengimo), brandos egzaminų programų turinio ir brandos egzaminų organizavimo, pedagogų kvalifikacijos ir atestavimo;

9.2. inicijuoti vokiečių kalbos (uţsienio kalbos) Lietuvos Respublikoje pasiekimų tyrimus, analizuoti mokymosi rezultatus, dalyvauti metodinių priemonių svarstymuose, teikti rekomendacijas mokymo proceso organizavimo tobulinimui;

9.3. deleguoti atstovus į įvairias švietimo veiklos organizavimo komisijas, darbo grupes;

9.4. dalyvauti šalies ir tarptautiniuose edukaciniuose projektuose, olimpiadose;

9.5. bendradarbiauti su kitų šalių vokiečių, kitų kalbų mokytojų asociacijomis, kitomis Lietuvos Respublikos mokytojų asociacijomis, Vokietijos, Austrijos ambasadomis, Šveicarijos konsulatu, Getės institutu, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;

9.6.organizuoti vokiečių kalbos (užsienio kalbos) mokytojų mokslines metodines konferencijas, seminarus, konsultacijas, edukacines ekskursijas;

9.7. organizuoti periodinio leidinio leidybą.

10. Veiklos rūšys:

10.1 kitų narystės organizacijų veikla;

10.2. kvalifikacijos tobulinimas;

10.3. papildomas mokymas;

10.4. Žurnalų ir kitų periodinių leidinių leidyba;

10.5. kita leidyba;

10.6. spausdinimas ir su juo susijusių paslaugų veikla;

10.7. kitas, niekur nepriskirtas spausdinimas;

10.8. parengiamoji spausdinimo veikla.

III. DRAUGIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

11. Draugijos nariais gali būti vokiečių kalbos (užsienio kalbos) mokytojai, dėstytojai ir kiti švietimo sistemoje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurių darbas susijęs su vokiečių kalbos (užsienio kalbos) mokymu(si), juridiniai ir fiziniai asmenys, susiję ar suinteresuoti vokiečių kalbos (užsienio kalbos) mokymu(si).

12. Asmuo, norintis tapti draugijos nariu ir atitinkantis keliamus reikalavimus, turi pateikti raštišką prašymą draugijos valdybai, kuri turi išnagrinėti šį prašymą ir pateikti raštišką atsakymą per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo. Draugijos nariu laikomas asmuo, sumokėjęs stojamąjį įnašą, mokantis nario mokestį ir dalyvaujantis draugijos veikloje.

13. Jeigu draugijos narys nemoka nario mokesčio ilgiau kaip vienerius metus arba nesilaiko draugijos įstatų, jis pašalinamas iš draugijos. Sprendimas apie nario pašalinimą priimamas draugijos valdybos posėdyje kvalifikuota (ne maţiau kaip 2/3 balsų) balsų dauguma.

14. Draugija gali turėti garbės narius, kurie renkami draugijos susirinkime.

15. Draugijos nario teisės:

15.1. dalyvauti draugijos susirinkimuose, konferencijose, kituose renginiuose, rinkti ir būti renkamais (išrinktais) į draugijos valdymo organus;

15.2. periodiškai gauti informaciją apie draugijos veiklą, renginius, draugijos lėšų panaudojimą;

15.3. išstoti iš draugijos pateikus raštišką prašymą draugijos valdybai. Tokį prašymą valdyba privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos ir pateikti raštišką atsakymą draugijos nariui ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo prašymo išnagrinėjimo dienos. Jeigu nustatytu laiku nėra gaunamas valdybos atsakymas, laikoma, kad narys yra išstojęs iš draugijos po 15 dienų nuo termino, kai valdyba turėjo pateikti atsakymą;

15.4. naudotis draugijos teikiamomis paslaugomis;

15.5. kitos teisės, suteiktos draugijos valdymo organų ar nustatytos įstatymų ir kitų teisės aktų.

16. Draugijos nario pareigos:

16.1. laikytis draugijos įstatų;

16.2. mokėti draugijos nario mokestį;

16.3. dalyvauti draugijos veikloje.

IV. DRAUGIJOS VALDYMAS

17. Draugijos organai yra:

17.1. visuotinis narių susirinkimas;

17.2. Draugijos skyrių rajonuose pirmininkų susirinkimas – organas, turintis dalį visuotinio narių susirinkimo teisių;

17.3. valdyba – kolegialus valdymo organas;

17.4. pirmininkas– vienasmenis valdymo organas.

18. Draugijos visuotinis narių susirinkimas šaukiamas vieną kartą per ketverius metus. Draugijos visuotinį susirinkimą šaukia draugijos valdyba arba ne maţiau kaip vienas trečdalis draugijos narių. Neeilinis visuotinis susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne mažiau kaip du trečdaliai draugijos narių arba draugijos valdyba.

19. Draugijos nariai apie šaukiamą visuotinį susirinkimą privalo būti informuoti skelbiant viešai draugijos tinklalapyje, arba siunčiant pranešimus elektroniniu paštu arba registruotu paštu ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki visuotinio susirinkimo dienos.

20. Visuotinis narių susirinkimas:

20.1. keičia Draugijos įstatus;

20.2. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

20.3. priima sprendimus dėl Draugijos pertvarkymo ar veiklos pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

20.4. priima kitus sprendimus, numatytus Asociacijų įstatyme ir kituose įstatymuose.

21. Visuotiniame narių susirinkime turi teisę dalyvauti visi draugijos nariai, o stebėtojo teisėmis – kitų mokytojų draugijų, asociacijų nariai.

22. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi draugijos nariai. Vienas narys turi vieną balsą.

23. Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 50 procentų visų draugijos narių.

24. Visuotiniame narių susirinkime sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių draugijos narių balsų „už“ negu „prieš“, išskyrus sprendimus dėl draugijos įstatų keitimo, draugijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo, likvidavimo). Šie visuotinio narių susirinkimo sprendimai yra priimami 2/3 (dviejų trečiųjų) visuotiniame susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma.

25. Jeigu visuotiniame narių susirinkime dalyvauja maţiau negu pusė draugijos narių, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo neįvykusio visuotinio narių susirinkimo yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas, kuriame nagrinėjama neįvykusio susirinkimo darbotvarkėje buvę klausimai ir sprendimai priimami nepriklausomai nuo to, kiek visuotiniame narių susirinkime dalyvauja draugijos narių.

26. Draugijos skyrių rajonuose pirmininkų susirinkimas yra draugijos organas, turintis dalį visuotinio narių susirinkimo teisių.

27. Draugija, visuotinio narių susirinkimo sprendimu (ar valdybos), steigia Draugijos skyrius rajonuose. Draugijos skyriai rajonuose yra steigiami teritoriniu principu, , kai viename Lietuvos Respublikos administraciniame vienete - savivaldybėje gyvena ne maţiau kaip 3 Draugijos nariai. Draugijos skyriuje privalo būti draugijos skyriaus narių sąrašas. Draugijos skyrius iš skyriaus narių tarpo renka skyriaus pirmininką, kuris atstovauja draugijos skyriui Draugijos skyrių rajonuose pirmininkų susirinkime. Draugijos skyriaus pirmininko kadencijos laikotarpis - neribojamas). Draugijos skyriaus pirmininko kadencijų skaičius – neribojamas.

28. Draugijos skyrių rajonuose pirmininkų susirinkimas šaukiamas vieną kartą per metus. Draugijos skyrių rajonuose pirmininkų susirinkimą šaukia draugijos valdyba arba ne maţiau kaip vienas trečdalis skyrių rajonuose pirmininkų. Neeilinis draugijos skyrių rajonuose pirmininkų susirinkimas šaukiamas, jei to reikalauja ne maţiau kaip du trečdaliai skyrių rajonuose pirmininkų arba draugijos valdyba.

29. Draugijos skyrių rajonuose pirmininkai apie šaukiamą susirinkimą privalo būti informuojami draugijos internetinėje svetainėje, elektroniniu arba registruotu paštu ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki susirinkimo.

29.1. Draugijos skyrių rajonuose pirmininkų susirinkimas:

29.2. renka ir atšaukia valdybos narius, draugijos pirmininką;

29.3. tvirtina metinę draugijos finansinę atskaitomybę;

29.4. atskiru dokumentu nustato draugijos narių stojamojo įnašo dydį nustato ir nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką.

30. Draugijos skyrių rajonuose pirmininkų susirinkime stebėtojo teisėmis turi teisę dalyvauti ir kiti draugijos nariai, taip pat – kitų mokytojų draugijų, asociacijų nariai.

31. Draugijos skyrių rajonuose pirmininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi Draugijos skyrių rajonuose pirmininkai. Vienas šio organo narys turi vieną balsą.

32. Draugijos skyrių rajonuose pirmininkų susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 50 procentų draugijos skyrių rajonuose pirmininkų.

33. Draugijos skyrių rajonuose pirmininkų susirinkime sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių draugijos skyrių rajonuose pirmininkų balsų „už“ negu „prieš“.

34. Jeigu draugijos skyrių rajonuose pirmininkų susirinkime dalyvauja mažiau negu pusė draugijos skyrių rajonuose pirmininkų, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo neįvykusio susirinkimo šaukiamas pakartotinis draugijos skyrių rajonuose pirmininkų susirinkimas, kuriame nagrinėjama neįvykusio susirinkimo darbotvarkėje buvę klausimai ir sprendimai priimami nepriklausomai nuo to, kiek draugijos skyrių rajonuose pirmininkų susirinkime dalyvauja draugijos skyrių rajonuose pirmininkų.

35. Susirinkimų ir kitų kolegialių organų posėdžiai protokoluojami.

36. Tarp susirinkimų draugijos veiklą koordinuoja draugijos valdyba (toliau vadinama valdyba). Valdybą sudaro 11 draugijos narių.

37. Valdyba renkama ketveriems metams.

38. Valdyba veikia pagal patvirtintą valdybos darbo reglamentą.

39. Valdybos posėdžiams pirmininkauja valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininkas ir draugijos pirmininkas yra tas pats asmuo.

40. Draugijos valdybos nariai iš savo tarpo išsirenka pavaduotoją, sekretorių ir iždininką.

41. Pirmininkui nesant, jo pareigas atlieka pavaduotojas.

42. Sekretorius atlieka Valdybos numatytas funkcijas, tvarko raštvedybą.

43. Iždininkas atlieka Valdybos numatytas funkcijas, renka nario mokestį, rengia draugijos biudžetą ir pateikia draugijos padalinių rajonuose pirmininkų ir visuotiniam susirinkimams.

44. Valdybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip keturis kartus per metus.

45. Valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė visų valdybos narių. Sprendimai valdybos posėdžiuose priimami paprasta balsų dauguma (daugiau negu pusė balsų).

46. Draugijos valdyba:

46.1. šaukia draugijos visuotinį ir Draugijos padalinių rajonuose pirmininkų susirinkimą;

46.2. priima sprendimus dėl draugijos narių pašalinimo ir išstojimo;

46.3. koordinuoja ir organizuoja draugijos veiklą tarp susirinkimų;

46.4. parengia metinę draugijos veiklos programą;

46.5. priima sprendimus dėl draugijos lėšų ir turto panaudojimo;

46.6. sprendžia kitus organizacinius ir finansinius klausimus.

47. Draugijos pirmininkas:

47.1. kartu su valdybos nariais parengia valdybos posėdžių darbotvarkę;

47.2. teikia pasiūlymus dėl naujų draugijos narių priėmimo;

47.3. atstovauja draugijai kitose institucijose ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

47.4 ne vėliau kaip 30 (trisdešimčiai) dienų iki susirinkimo parengia ir parengia Draugijos padalinių rajonuose pirmininkų susirinkimui metinę draugijos veiklos ataskaitą ir metinę draugijos veiklos programą;

47.5. ne vėliau kaip 30 (trisdešimčiai) dienų iki susirinkimo parengia ir pateikia visuotiniam susirinkimui draugijos veiklos ir finansinę ataskaitą už ataskaitinį laikotarpį.

V. LĖŠOS IR PAJAMOS, JŲ PANAUDOJIMAS, VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

48. Draugijai nuosavybės teise gali priklausyti įrenginiai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems veiklos tikslams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas uţ draugijai priklausančias lėšas, taip pat dovanotas, paveldėtas ar įgytas kitokiu teisėtu būdu.

49. Draugijos lėšos:

49.1. stojamasis mokestis;

49.2. nario mokestis;

49.3. valstybės ir savivaldybių institucijų lėšos, skirtos konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti;

49.4. pajamos iš leidybinės veiklos ir draugijos renginių;

49.5. labdaros ir paramos fondų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos lėšos, lėšos gautos kaip parama;

49.6. kitos teisėtai įsigytos lėšos.

50. Turimas lėšas draugija naudoja:

50.1. organizacinės ir kūrybinės veiklos finansavimui ir renginių organizavimui;

50.2. leidybinei veiklai;

50.3. asociacijos narių kvalifikacijos tobulinimui;

50.4. pašto paslaugoms;

50.5. asociacijos reprezentacijai;

50.6. kitai įstatuose numatytai veiklai.

51. Asociacijos veiklą kontroliuoja trijų asmenų revizijos komisija, kurią renka Draugijos skyrių rajonuose pirmininkų susirinkimas.

52. Revizijos komisija renkama 1 (vienerių) metų laikotarpiui.

53. Revizijos komisijos nariu negali būti draugijos valdybos narys ar draugijos pirmininkas.

54. Revizijos komisija:

54.1. tikrina draugijos finansų ir turto apskaitą;

54.2. kontroliuoja nario mokesčio mokėjimą;

54.3. stebi, ar draugijos veikloje laikomasi šių įstatų;

54.4. teikia draugijos susirinkimui metinę finansinę draugijos veiklos ataskaitą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Dokumentų ir kitos informacijos apie metinę draugijos veiklą pateikimo draugijos nariams tvarką nustato valdyba atskiru dokumentu.

56. Pranešimai ir skelbimai, kai pagal įstatymus ir kitus teisės aktus turi būti skelbiami viešai, dienraštyje „Respublika“

57. Sprendimus dėl filialų ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima valdyba.

59. Draugija pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso, Asociacijų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Priimti sprendimą keisti draugijos įstatus ir juos patvirtinti turi teisę visuotinis susirinkimas kvalifikuota 2/3 (dviejų trečiųjų) visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jie įregistruojami teisės aktų nustatyta tvarka.